Skarga na czynności komornika – elementarz

Na czynności komornika, bez względu na ich rodzaj, przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skarżyć można wszystkie naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego, zarówno dokonane jak i nie dokonane.

Skarga na czynności komornika przysługuje na każdą postać czynności, np. postanowienie, zarządzenie, faktyczne wykonanie czynności, zaniechanie wykonania danej czynności. Nie ma także znaczenia jakie przepisy proceduralne zostały naruszone przez komornika ponieważ skarga jest odpowiedzią na naruszenia przez komornika przepisów procesowych.

Skargi na czynność lub zaniechanie komornika jest czymś zupełni innym od skargi na przewlekłość postępowania. Ta przysługuje bowiem w przypadkach kwalifikowanej bezczynności, jeżeli bezczynność komornika powoduje przewlekłość postępowania i nie jest regulowana przepisami kodeksu postępowania cywilnego, ale odrębną ustawą.

Skargę na czynności komornika może wnieść każdy, kto został dotknięty czynnościami lub zaniechaniem komornika, lub którego prawa zostały zagrożone. Wśród uprawnionych jest także osoba trzecia, pod warunkiem, że wykaże interes prawny. Skargę może również wnieść osoba lub organ wszczynający egzekucję, a także prokurator i organizacja społeczna.

Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu na piśmie i powinna odpowiadać wymaganiom stawianym dla pism procesowych, czyli określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano oraz wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Jeżeli skargę na czynności komornika chcemy złożyć w toku licytacji, to powinniśmy ją zgłosić ustnie sędziemu nadzorującemu jej przebieg.

Czas na złożenie skargi to 7 dni liczone od daty czynności (np. daty odbioru pisma, wizyty komornika w domu itd.), gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona. W innych wypadkach termin zaczyna biec od dnia zawiadomienia osoby lub strony o dokonaniu czynności. W przypadku braku zawiadomienia, termin biegnie od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Dla osób trzecich z racji tego, że nie są zawiadamiane o czynnościach komornika, bieg terminu do wniesienia skargi na czynności komornika rozpoczyna się od daty dowiedzenia się o danej czynności lub o zaniechaniu jej dokonania.

Skargę należy wnieść wprost do sądu, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Sąd rozpoznaje Skargę w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli sąd wzywał do uzupełnienia braków formalnych skargi, termin ten biegnie od dnia uzupełnienia.

Jeżeli minie termin 7 dni na wniesienie skargi, można żądać przywrócenia terminu. O tym, czy termin zostanie przywrócony decyduje sąd rejonowy. Samo rozpoznanie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie, jeśli sąd ją wyznaczy.

Zdarza się, nie ma podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia skargi, wówczas sąd skargę odrzuca, a ta nie wywołuje wówczas żadnych skutków prawnych. Nie mniej jednak sąd może z urzędu wydać komornikowi zarządzenia, zmierzające do należytego wykonania egzekucji – jeśli dopatrzy się uchybień.

Rozpatrując skargę na czynności komornika, sąd może m.in. uchylić czynności komornika i polecić mu dokonanie innych określonych czynności lub uchylić czynności komornika i przeprowadzić prawidłowe czynności. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia lub zarządzenia, chyba że sąd – uwzględniając wniosek skarżącego – zawiesi w całości lub części postępowanie egzekucyjne.

Jeżeli przedmiotem skargi na czynności komornika jest kara grzywny, sąd rozpatrzy skargę po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wezwie strony, ukaranego grzywną i prokuratora.

Pamiętaj, że:

  • Skarga na czynności komornika stanowi środek zaskarżenia w razie naruszenia przez komornika przepisów procesowych,

  • Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności,

  • Skarga na czynności komornika nie przysługuje na czynności innych podmiotów, które występują w egzekucji, chodzi tu np. o zarządcę nieruchomości, dłużnika zajętej wierzytelności,

  • Jeżeli skarga na czynności komornika będzie zawierać pewne braki formalne, które nie zostaną usunięte w odpowiednim terminie, skarga taka zostanie odrzucona,

  • Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

  • Jeżeli skarga na czynności komornika zostanie postanowieniem sądu rejonowego oddalona, a dotyczyła zajęcia ruchomości, zażalenie na to postanowienie nie przysługuje,

  • Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł.

  • Skarga nie przysługuje w wypadku, gdy ustawodawca przewidział inny środek zaskarżenia, np. zarzuty.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

na podstawie artykułu „Skarga na czynności komornika” e-prawnik.pl 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s