Kwadratura koła

Jan Jączek, oszukany przez Getin Bank wciąż bezskutecznie próbuje zainteresować aferą finansową organy ścigania. Dotychczas nikt, nawet Prokuratura Generalna, nie podjął tematu. Czy zdyscyplinowanie sędziów Sądu Apelacyjnego może coś zmienić?

Jan Jączek wnioskuje o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Piotra Mirka, Roberta Kirejewa i Miroslawa Ziaja – sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, oraz wobec Jacka Krawczyka i Damiana Owczarka – sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach. Zarzuca im, że wykorzystując urząd sędziego popełniają przestępstwa na szkodę wnioskodawcy i innych osób pokrzywdzonych w aferze finansowej, której autorami byli przedstawiciele Getin Banku.

Jączek oskarża sędziów o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych (art. 231 §1 KK), poświadczenie nieprawdy (art. 271 §1 KK), poplecznictwo (art. 239 §1 KK), popełnienie oszustwa procesowego (art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK), oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która seryjnie popełnia oszustwa procesowe, by chronić przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku na szkodę pokrzywdzonych (art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne).

We wniosku Jączek po raz kolejny opisuje mechanizm oszustwa. „Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe – co jest przestępstwem – by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę” – pisze we wniosku Jan Jączek. „Bezpośrednio na skutek tego oszustwa finansowego straciłem wraz matką kwotę ponad 326 tysięcy PLN a dodatkowo przedstawiciele z Getin Banku SA – łamiąc ustawy – doprowadzili do zadłużenia mojej matki na kwotę około 100 tysięcy PLN.Następnie wykorzystując skorumpowanych sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, NIEZGODNIE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, bezprawnie ograbiali moją matkę Michalinę Jączek z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając mojej mamie ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgui śmierci”.

Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego – błędnego stosowania prawa przez prokuratorów i sędziów opisany jest m.in. w artykułach

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena i

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/59731,dawid-i-goliat

oraz na portalu internetowym aferyprawa.eu

http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego.

Sądowe przepychanki – w skrócie

15 grudnia 2011r. Andrzej Pankiewicz, prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych i działania w zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej i innych przestępców w białych kołnierzykach, oskarżanych przeze Jączka o czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne. Na to postanowienie Jan Jączek złożył zażalenie, bowiem prokurator Pankiewicz nie przeprowadził żadnych czynności przeciwko skorumpowanym funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości, mimo posiadanej wiedzy i dowodów, że chronią przestępców z Getin Banku SA, jak również wzajemnie chronią się przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną.

Następnie (6 lutego 2012r.) Jacek Krawczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach wydał postanowienie (sygn. akt V Kp 14/12) i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu Katowice-Zachód w Katowicach, jako rzeczowo i miejscowo właściwemu do jej rozpoznania. Mimo że takie działanie jest rażąco sprzeczne z art. 25 §1 pkt 2 KPK i inne. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że Sąd Okręgowy jako sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawy o przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK. Bezspornym faktem jest, że Jan Jączek został oszukany na kwotę ponad 326 tysięcy zł przez oszustów z Getin Banku SA, a dodatkowo pracownicy z tego banku łamiąc ustawy podstępnie zadłużyli matkę Jana Jączka na około sto tysięcy zł.

Na postanowienie sędziego SO w Katowicach Jacka Krawczyka, Jączek złożył zażalenie (3 marca 2012r.) do Sądu Najwyższego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Katowicach, wnosząc by na podstawie art. 37 KPK sąd przekazał sprawę Sądowi Najwyższemu: „Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 25 §1 pkt 2 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu, jako Sądowi pierwszej instancji, z uwagi na popełnione przestępstwa z art. 156 §3 KK w związku z art. 258 §1 KK oraz art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK i inne. Podkreślić należy, że sędziowie i prokuratorzy w okręgu tak zwanego Sądu Apelacyjnego w Katowicach , to grupa osób oderwana od rzeczywistości, która straciła wiarygodność w społeczeństwie – totalnie skorumpowana, dlatego na podstawie art. 37 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do Sądu Najwyższego, bowiem wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, celem wyznaczenia właściwego sądu do rozpoznania opisanej sprawy(…)”.

Przewodniczący Wydziału V Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach Damian Owczarek nie przekazał zażalenia do Sądu Najwyższego lecz do instytucji, która od ponad trzech lat chroni przestępców z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, nazywanej na Śląsku Sądem Apelacyjnym w Katowicach: „Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział V Karny uznając zażalenie złożone przez pokrzywdzonego Jana Jączka na postanowienie tut. Sądu z dnia 6 lutego 2012r. za bezzasadne, przedstawia je Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach, Przewodniczący V Wydział Karny, SSO Damian Owczarek”.

Podkreślić należy, że sędzia SO Damian Owczarek od ponad dwóch lat nie tylko skutecznie chroni pracowników Getin Banku, ale również skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości „będących na służbie oszusta finansowego Leszka Czarneckiego” –pisze Jan Jączek.

21 marca 2012r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie: Piotr Mirek, Robert Kirejew, Mirosław Ziaja, w sposób rażący złamał procedurę karną i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Katowice-Zachód w Katowicach. Wskazani powyżej sędziowie złamali również zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Mariusza Żaka, bowiem wydali postanowienie przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Małgorzaty Bednarek (bez udziału Jana Jączka), mimo że niniejsza sprawa miała być rozpoznana bez udziału stron – vide: karta nr 36 i 37.

„Na mocy tego postanowienia, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach ma rozpoznać moje zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, który bezprawnie umorzył śledztwo przeciwko skorumpowanym sędziom Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Katowicach i innym funkcjonariuszom publicznym” – pisze Jączek. „Taki sposób stosowania prawa jest rażąco sprzeczny z art. 25 § 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego, ponieważ zostałem oszukany na kwotę łącznie ponad 400 tys. PLN przez oszustów z Getin Banku SA”.

Tymczasem, zgodnie z procedurą karną, to Sąd Okręgowy powinien orzekać w pierwszej instancji w sprawach z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK, to jest o oszustwo znacznej wartości (zgodnie z procedurą karną liczone – od kwoty dwieście tysięcy zł), jak również o przestępstwo z art. 258 § 1 KK, które ma miejsce w niniejszej sprawie.

W judykaturze przyjmuje się, że Sąd rozpoznający sprawę jest obowiązany do badania swojej właściwości z urzędu, a bezwzględna przyczyna odwoławcza określona w art. 439 § 1 pkt 4 KPK zachodzi zarówno wtedy, gdy naruszono przepisy o właściwości rzeczowej, jak i wtedy gdy uchybiono przepisom o właściwości funkcjonalnej – postanowienie SN z 1.2.1989 r.-V KRN 8/89, OSNPG 1989, Nr 10, poz. 107.

Orzeczenie wydane przez Sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości Sądu wyższego rzędu stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą. Mimo tej wiedzy, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach przekazali sprawę wielkiej afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Bank, a od ponad trzech lat ukrywanej i chronionej przez sędziów Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Katowicach, do rozpoznania sędziemu Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, co jest kuriozum i oczywistym bezprawnym działaniem na szkodę oszukanych. „Podkreślić należy także, że spotkałem w okręgu apelacji katowickiej sędziów praworządnych, którzy okazali mi współczucie z powodu oszustwa dokonanego przez Getin Bank SA, jak również zwrócili się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy poza okręg apelacji katowickiej”.

Przykład? Proszę bardzo. 18 kwietnia 2012r. Łukasz Ciszewski Sędzia Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach w sprawie o sygn. III Kp 443/11, postanowił:

Na zasadzie art. 37 kpk zwrócić się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi (…), Analiza akt przekazanych przez oskarżyciela publicznego wraz z zażaleniem oraz wywodów Jana Jączka z posiedzenia z dnia 23 lutego 2012r. i wniosku z dnia 1 marca 2012r. prowadzi do konkluzji, że skarżący przekonany jest, iż w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach istnieje układ przestępczy chroniący przed odpowiedzialnością karną określone osoby z Getin Banku SA. Dla Jana Jączka oczywistym jest, że prkuratorzy, sędziowie oraz funkcjonariusze Policji z obszaru apelacji katowickiej działają w zorganizowanej grupie przestępczej, a grupa ta jest wyzuta ze wszelkich zasad obowiązujących w cywilizowanym świecie, ponieważ pomimo posiadanych informacji, co do przestępstw popełnionych na jego szkodę i Michaliny Jączek, to nie tylko chronią przestępców z Getin Banku, ale również wzajemnie chronią się przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (…), Aneta Mucha wykonuje obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Katowice Południe i w ocenie społecznej czymś zapewne dalece niewłaściwym byłoby dokonywanie przez sędziów tut. Sądu analizy prawidłowości, zasadności i legalności postępowania osoby z tej samej szeroko rozumianej grupy zawodowej (post. SN z dn. 9.04.2003 r., V KO 9/03, OSNwSK 2003/1/765, post. SN z dn. 24.06.2004 r., SN III KO 13/04, post. SN z dn. 29.10.1991 r., III KO 109/91, post. SN IV KO 21/01, OSNKW 2001, nr 7-8, poz. 58, post. SN z dnia 19.12.2006 r., IV KO 82/06; IV KO 87/06).”

O rozpadzie wymiaru sprawiedliwości, jego głębokiej zapaści, korupcji w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank do ustalenia prawdy i stanu faktycznego sprawy pisano już wielokrotnie. Zgodnie z treścią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w demokratycznym społeczeństwie sądy muszą wzbudzać zaufanie w odczuciu opinii publicznej! Tymczasem w Polsce funkcjonariusze publiczni reprezentujący prokuraturę i sądy u wielu pokrzywdzonych wzbudzają odrazę i brak wiary w dochodzenie prawdy i sprawiedliwości.

„Trudno oczekiwać, abym biernie godził się na rażące łamanie procedury karnej przez wskazanych sędziów, którzy nie po raz pierwszy bezczelnie i bezprawnie krzywdzą mnie, w celu wymuszenia na mnie rezygnacji z dochodzenia zagrabionego majątku” –pisze Jan Jączek. „Niniejszy wniosek wysyłam pocztą elektroniczną do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów na Sejm RP i Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko skorumpowanym sędziom apelacji katowickiej bezprawnie chroniących oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną”.

Jączek domaga się zapewnienia mu czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przede wszystkim umożliwienie mu wypowiedzenia się przed Sądem Dyscyplinarnym, co do zebranych dowodów i materiałów w tej sprawie. Wnosi też o przydzielenie mu adwokata z urzędu do niniejszej sprawy, ponieważ nie stać go już na wynajęcie prawnika jako, że został doprowadzony do ruiny materialnej.

„W tym miejscu dziękuję serdecznie redaktorom aferyprawa.eu i Pani Małgorzacie Dudek – redaktor Nowego Ekranu i wielu innym osobom, za wspieranie mnie w nierównej walce z oszustami z Getin Banku SA (obecnie Getin Noble Bank SA). Tak jak Dawid nie znam strachu i nie dam się zastraszyć skorumpowanym prokuratorom i sędziom, będących na służbie oszusta finansowego Leszka Czarneckiego, ponieważ wiem, że Bóg jest ze mną i mi pomaga. Prawda zwycięży, albowiem oszustwa – finansowego i procesowego – nie można obronić za pomocą kłamstwa, nie odnoszeniem się do meritum sprawy – to jest naruszonych przez Getin Bank Ustaw – co jest przestępstwem, zastraszaniem mojej osoby, bezprawnym klonowaniem mi dziesiątek spraw, w celu wymuszenia na mnie rezygnacji z dochodzenia zagrabionego majątku” – pisze Jan Jączek.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s