Wislandia płonie

 

O Ustawie o stanie wojennym z sierpnia 2002 roku niewiele osób wie. Jej przydatność – bezdyskusyjnie – jest, a w zasadzie była dotychczas dyskusyjna. Tymczasem po „udaremnieniu ataku terrorystycznego na organy władzy państwowej” zachodzi uzasadniona przesłanka, jeśli nie do wprowadzenia, to przynajmniej do przećwiczenia wprowadzenia stanu wojennego.

 

Takie ćwiczenia prawdopodobnie odbywają się już od kilku tygodni na terenie kilku województw – wynika to z napływających od kilku dni, do redakcji Nowego Ekranu informacji. Informacji jeszcze nie potwierdzonych, ale wobec dzisiejszych rewelacji zaserwowanych przez ABW i krakowską prokuraturę, wartych opublikowania i poddania pod dyskusję.

 

Poniżej materiały nadsyłane do redakcji od kilku dni, z różnych źródeł:

 

 

PODLEGA OCHRONIE

BYSTRZYCA

ĆWICZEBNE

 

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA WISLANDII

z dnia 16 października 2012 r.

o wprowadzeniu stanu wojennego na obszarze województw lubelskiego,
mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

(Dz. U. z dnia 16 października 2012 r.)


Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom WISLANDII (Dz. U. Nr156, poz, 1301 z późn. zm.), na wniosek Rady Ministrów, ze względu na narastający kryzys oraz brak przesłanek do jego pokojowego rozwiązania oraz oznaki podnoszenie gotowości bojowej przez Siły Zbrojne MONDY, jak również wyraźny wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz akcjami o charakterze sabotażowo-dywersyjnym, zarządza się, co następuje:

 

§1


Wprowadza się stan wojenny na obszarze województw lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

§2

Wojewodowie właściwi dla województw, na obszarze których wprowadzony został stan wojenny spowodują podanie do publicznej wiadomości rozporządzenia o wprowadzeniu etanu wojennego w formie:
1)obwieszczeń na plakatach umieszczonych w miejscach publicznych;
2) nieodpłatnej informacji w publicznych i niepublicznych stacjach radiowych i telewizyjnych o zasięgu lokalnym, trzykrotnie w ciągu doby emisji, w porannym, południowym i wieczornym przekazie wiadomości;
3) nieodpłatnej informacji w publicznych i niepublicznych gazetach codziennych, na pierwszej stronie, zgodnie z przekazem Agencji Prasowej Wislandii.


§3


Minister właściwy do spraw zagranicznych poinformuje Sekretarza Generalnego i Organizacji Narodów Sprzymierzonych i Sekretarza Generalnego Rady Eurolandu o wprowadzeniu stanu wojennego i jego przyczynach oraz o ograniczeniach wolności i praw człowieka i obywatela związanych z wprowadzeniem stanu wojennego.


§ 4

Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oraz organy samorządu
terytorialnego podejmują niezbędne działania zmierzające do realizacji ustaleń zawartych
w przepisach ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Wislandii oraz w innych
przepisach dotyczących wprowadzenia stanu wojennego.


§5

1.Na czas obowiązywania stanu wojennego wprowadza się ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stosunku do obywateli Wislandii zamieszkałych lub czasowo przybywających na obszarze określonym w § 1. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na obszarze objętym stanem wojennym.
2. Przepis określony w ust. 1 stosuje się również w stosunku do cudzoziemców przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan wojenny, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Wislandii.


§7

Na czas trwania stanu wojennego wprowadza się następujące ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela:
1) zawiesza się prawo do:
a. strajków pracowniczych i innych form protestu w odniesieniu do wszystkich kategorii pracowników i dziedzin pracowniczych;
b. strajków i innych niż strajki form akcji protestacyjnych rolników;
c. akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub inne organizacje;
d. organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń;
e. organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi;
f. pozwolenia na zbiorki publiczne na obszarze Wislandii:
g. przepis § 7 pkt 1 lit. d) nie dotyczy zgromadzeń organizowanych przez kościoły i inne związki wyznaniowe oraz organizacje religijne działające w obrębie świątyń, budynków kościelnych, w innych pomieszczeniach służących organizowaniu i publicznemu sprawowaniu kultu, a także zgromadzeń organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego;
2) wprowadza się ograniczenia w zakresie:
a. dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez częściową reglamentację zaopatrzenia ludności na całym terytorium Wislandii;
b. działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach, włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych w strefie bezpośrednich działań wojennych;
c. obrotu krajowymi środkami płatniczymi obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej na całym terytorium Wislandii;
d. prawa do posiadania i noszenia broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni lub przedmiotów niebezpiecznych dla życia, przez obywateli oraz innych podmiotów WISLANDII i niezwłocznego ich złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej;
3) wprowadza się zakazy:
a) przebywania w godz. od 23.00 do 5.00 w miejscach publicznych;
b) utrwalania przy pomocy środków technicznych wyglądu lub innych cech obiektów administracji publicznej, jednostek i obiektów wojskowych, obiektów infrastruktury krytycznej państwa; oraz nakaz uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę miejsca pobytu stałego i czasowego.


§8


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


PREZYDENT WISLANDII
Za zgodność
KIEROWNICTWO ĆWICZENIA

 

Dzienniki Ustaw, w których rzekomo miałby się znaleźć „rozporządzenia prezydenta Wislandii” oczywiście nie istnieją, tak jak nie istnieje Wislandia. Istnieje natomiast poda wszelką wątpliwość Ustawa o stanie wojennym z 2002 roku.

 

– Ten tekst to ćwiczenia "naszych władz", jakie miały miejsce w przynajmniej niektórych z wymienionych w nim województw – pisze jeden z naszych czytelników. – Rozsyłany był do jednostek organizacyjnych podległych urzędom marszałkowskim (np. szpitali) wraz z informacją o ćwiczebnym podniesieniu stopnia alarmowego. Myślę, że w większości wypadków było to podpisane przez sekretarzy marszałków.

 

Zapraszam do dyskusji.

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s